Nhóm tác giả Caromi gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng,ông Bobby Liu (hàng trên ở giữa), bà Shuyin Tag (đầu tiên bên phải qua)