BMI của bạn

Chỉ số BMI của bạn là

Cách đánh giá chỉ số BMI chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho người Châu Á:

BMI < 18,5: người gầy
BMI = 18,5 – 22,9: bình thường
BMI = 23: thừa cân
BMI = 23 – 24.9: tiền béo phì
BMI = 25 – 29,9: người béo phì độ I
BMI = 30: người béo phì độ II
BMI = 40: người béo phì độ III